Safe Slovakia
0
Košík
 x 
Zatiaľ ste nerealizovali žiadny nákup

1. Základné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode safeslovakia.sk (ďalej len „internetový obchod"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej, kedy na jednej strane je spoločnosť SAFE HOME europe s.r.o. IČO: 28597991 (ďalej len „predávajúci") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnostia a ktorá v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy dosiahla vek 18 rokov, je plne svojprávna k právnym úkonom a ktorá vyslovila súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej republiky č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej republiky č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

1.2 Tieto VOP sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach safeslovakia.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.4 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktorý je prezentovaný predávajúcim na predaj a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane DPH (ak je dodávateľ v postavení platcu DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu s výnimkou ustanovení 5.12, 5.13 a 7.2.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky s výnimkou ustanovení 5.13 a 7.2.

2.3. Po odoslaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol kupujúci, že jeho objednávku registruje / eviduje v systéme. Táto správa je automatickou informáciou pre kupujúceho, že predávajúci obdŕžal jeho objednávku, nepovažuje sa však za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V nasledujúcich dňoch dostane kupujúci ďalšiu e-mailovú správu, v ktorej mu bude objednávka predávajúcim potvrdená a tým bude kúpna zmluva uzavretá. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu potom, čo poslal kupujúcemu informatívnu e-mailovú správu o registrácii / evidencii objednávky, ktorá vždy predchádza potvrdenie objednávky - návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Všetok tovar, ktorý je prezentovaný v internetovom obchode safeslovakia.sk, nie je považovaný za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy činí až kupujúci svojou objednávkou. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

2.4. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2.5. Podľa novely zákona Českej republiky č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.6. Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

3. Platobné podmienky a cena tovaru

3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky.

3.2. Platobnou podmienkou je platba v hotovosti pri prevzatí predmetu plnenia, alebo je možnosť využiť ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad „Zálohová faktúra - daňový doklad“. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru do 5.000 €
  • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
  • platba vopred bankovým prevodom.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

3.3. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

3.4. Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Ak je predávajúci platcom dane z pridanej hodnoty, potom vystaví daňový doklad podľa Českého zákona 235/2004 Zb. Daňový doklad (faktúru) predávajúci zašle kupujúcemu spoločne s tovarom v tlačenej podobe.
Predávajúci je oprávnený plniť podmienky podľa kúpnej zmluvy aj spôsobom kedy pre fakturáciu vo vzťahu ku kupujúcemu využije služieb tretej osoby, ktorá je dcérinou spoločnosťou a súčasťou zoskupenia korporácie SAFE HOME europe a ktorú na tento účel osobitne splnomocní.
Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho riešiť všetky záležitosti týkajúce sa prípadných reklamácií priamo voči predávajúcemu.

3.8. Ceny sú stanovené pre bežného zákazníka (konečného spotrebiteľa) a neobsahujú hodnotu DPH. V prípade dodávok uskutočnených v rámci nášho internetového obchodu platcovia DPH registrovaných v SR v prospech platiteľov DPH zaregistrovaných na území SR sa finálna cena upraví o výšku DPH s ohľadom na fakt, že ide o plnenie oslobodené od DPH podľa § 64 zákona Českej republiky o dani z pridanej hodnoty č. 235/2004 Sb.

4. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

4.1. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu uvedenú kupujúcim zaisťuje predávajúci. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že zásielka s tovarom štandardne obsahuje dodací list, návod na používanie výrobku, daňový doklad (faktúru) a záručný list (ak ho výrobca k výrobku prikladá) v českom jazyku. Ak predávajúci k výrobku neprikladá záručný list, tak postačí daňový doklad - faktúra.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

4.2. Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci na uvedenú adresu, a to v rámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri vytváraní objednávky. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru sú súčasťou týchto VOP ustanovení bodu 6. Doručovanie tovaru.

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar, odporúčame zásielku nepreberať, alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby. Ak kupujúci nevytkne vady zásielky bez zbytočného odkladu, môže po ňom predávajúci požadovať náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto omeškaním vznikla.
Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie.
Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu tovar odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet plnenia v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je ujedané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

4.4. Podpísaním prepravného listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodená. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal a pri spotrebičoch balených do igelitovej fólie i samotny výrobok.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho, alebo osoby poverené k odberu tovaru, prostredníctvom občianskeho preukazu, alebo pasu, a to pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach v prípadoch, keď dodávka tovaru je kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
4.6. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

4.7. Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to bez akéhokoľvek postihu. Stornovať možno buď telefonicky (+421 0951 327 629) alebo na emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:
V zmysle ustanovenia § 7 zákona Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon Slovenskej republiky č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

5.3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu vrátiť (nie na dobierku) najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou, nepoškodený so všetkými etiketami od výrobcu, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal bez známok vykazujúcich jeho použití.
V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

5.4. Výnimky: Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) o predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) o predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) na vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) o predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) o predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, prepravu tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

5.6. Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť prostredníctvom vyplnení a odoslaní vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke a potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
Formulár odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu elektronickej pošty reklamačného oddelenia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktoré následne zašle potvrdenie v zmysle obdŕžania odstúpenia od kúpnej zmluvy a poskytne adresu na ktorú kupujúci zašle tovar späť spolu s autorizačným číslom, priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

5.7. Adresu pre navrátenie tovaru určí predávajúci a iná ako ním uvedená adresa v potvrdenej emailovej korešpondencii nebude zo strany predávajúceho akceptovaná. Informácie na zásielke s vracajúcim sa tovarom musí niesť iniciály kupujúceho a pridelené autorizačné číslo predávajúceho.
Ak predávajúci obdŕža zásielku, na ktoré nie je uvedené pridelené autorizačné číslo, nie je povinný takúto zásielku prevziať a kupujúci nie je oprávnený sa na predávajúcom domáhať akéhokoľvek ďalšieho nároku spojeného s neprevzatím zásielky alebo z neho vyplývajúceho plnenia.
V prípade, že kupujúci nesplnení niektorú z podmienok nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim akceptované a tovar bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

5.8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.9. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

5.10. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

5.11. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu 9. Bezpečnosť a ochrana informácií (v zmysle zákona Slovenskej republiky č.122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.safeslovakia.sk.

5.12. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku z dôvodu nemožnosti zaistiť tovar riadne a včas. O takejto situácii je kupujúci informovaný neodkladne e-mailom či telefonicky.

5.13. Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné, než je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. o 70% nižšia cena, než je pre tento druhy a typ tovaru obvyklé) a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu, v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

6. Doručovanie tovaru

6.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

6.2. Doklady k tovaru, najmä doklad o nákupe, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď s tovarom, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

6.3. Ak o to požiada kupujúci potvrdí mu predávajúci v písomnej forme v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

6.4. Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,3€, maximálne však 11€. Predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

6.5. Cena a spôsob doručenia:
Prepravné náklady sú účtované podľa nasledujúceho sadzobníka:
Dopravné - DHL: 5,00 € na území Slovenskej republiky.
Tovar nad 50kg hmotnosti a nadrozmerné:
Doprava nadrozmerných zásielok sa rieši podľa platného cenníka dopravcu.
V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

6.6. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.7. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu na objednaný tovar nad 350 €, ak tovar nebude skladom. Na zálohu bude vydaná zálohová faktúra, doplatok bude uhradený dobierkou spoločne s objednaným tovarom.

6.8. Pri objednávke nad 125 € nebude poštovné po Slovenskej republike kupujúcemu účtované.

7. Objednávanie

7.1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej objednávku tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

9. Bezpečnosť a ochrana informácií

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.2. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.3. So zásadami ochrany osobných údajov podľa nariadenia (EU) 2016/679 "GDPR" sa zoznámte v samostatnom dokumente na týchto internetových stránkach

 

10. Recenzia u výrobkov

Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisí s tovarom, odkazujú na iné stránky alebo akokoľvek inak poškodzujú spoločnosť.

11. Pravidlá pre uplatňovanie zľavových kódov a pravidlá darčekov

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať, alebo nedodať objednávky, v ktorých je jedným kupujúcim opakovane (viac ako 3x) využívaný rovnaký zľavový kód aktivujúce časovo obmedzenú cenovú akciu.

11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť darček, akciu ukončiť, alebo naopak predĺžiť, a to bez udania dôvodu. Pôvodný darček nie je možné nárokovať.

11.3. Ak nie je uvedené inak, je u darčekov z technických dôvodov vždy účtovaná minimálna čiastka 0,1 €.

11.4. Ak nie je uvedené inak, nie je možné zľavové kódy (kupóny) vzájomne kombinovať.

12. Záverečné ustanovenie

12.1. Prípadné spory medzi internetovým obchodom safeslovakia.sk a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Internetový obchod safeslovakia.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

12.2. Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

12.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou, jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4. Ak vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim spor z uzatvorenej kúpnej zmluvy, budú tento spor riešiť miestne a vecne príslušné súdy v Českej republike. Spotrebiteľ sa môže so svojou sťažnosťou obrátiť na Slovensků obchodnú inšpekciu.

12.5. Prijatím VOP dáva kupujúci súhlas s textáciou obchodných podmienok a súčasne zvlášť potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom fakturácie prostredníctvom 3 osoby zabezpečujúce logistické služby bod 3.7.

12.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Prevádzková doba

13.1. Objednávky cez internetový obchod safeslovakia.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

13.2. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci nenesie predávajúci zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

Detekor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO

Prvý detektor CO s konformnou vrstvou nanowax chrániaci elektroniku zariadení aj vo veľmi vlhkých prostrediach. Integrovaný lítiový napájací zdrojo prevyšujúce 10 ročnú prevádzku zariadenia a zárukou 10 rokov ako na zariadenia, tak na napájací zdroj.

64,80 €

PREJSŤ NA PRODUKTDO KATEGÓRIE

10lldco spp


TOP
SPP partner